Algemene voorwaarden

1. Uitsluitende geldigheid en erkenning van onze voorwaarden
 • 1.1 - Alle offertes vallen onder onze handelsvoorwaarden; bestellingen worden uitsluitend op basis van deze voorwaarden aangenomen.  De geldigheid van handelsvoorwaarden van onze verdragspartners worden niet door ons erkend.
 • 1.2 - Met het plaatsen van een order of de afname van leveringen bevestigt de besteller de geldigheid van onze voorwaarden, niet alleen voor deze order, maar ook voor alle toekomstige orders.
2. Aanbiedingen - nevenrestricties - inhoud van de overeenkomst
 • 2.1 - Onze offertes zijn vrijblijvend met dien verstande, dat een contract eerst tot stand komt, wanneer bij de bestelling aannemen.
 • 2.2 - Nevenafspraken bij onze offertes en orderbevestigingen zijn pas geldig nadat wij ze schriftelijk hebben bevestigd.
 • 2.3   In het geval van een overeenkomst voor doorlopende levering worden afroepen en een overeenkomstige indeling van de variëteiten overeengekomen voor ongeveer gelijke maandelijkse hoeveelheden. De besteller verbindt zich ertoe de overeengekomen hoeveelheden tegen de overeengekomen prijzen af te nemen. Grotere of kleinere hoeveelheden uit specifieke speciale fabricage tot 10% van de totale hoeveelheid worden door de besteller geaccepteerd, op voorwaarde dat de belangen van de besteller niet de overhand hebben. De afzonderlijke leveringen worden na betreffende levering aan de besteller gefactureerd. In geval van vertraging van de afname tot na de overeengekomen datum, verbindt de besteller zich ertoe de opslag- en financieringskosten over de periode tot de afname is voltooid, te vergoeden aan WASI. De opslag- en financieringskosten worden als volgt berekend: 25 € per maand per gebruikte opslagplaats.
  WASI verleent de besteller uitstel van betaling van de aankoopprijs totdat afname van de afzonderlijke afroepen heeft plaatsgevonden.
 • 2.4 - Wij behouden ons het recht voor, alle wettelijk beschermde gegevens van de besteller in het kader van de desbetreffende wettelijke voorschriften te verwerken.
3. Kwaliteit van de goederen
 • 3.1 - Afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichten in catalogi, prijslijsten of anderen drukwerken zijn gebaseerd op in de branche gebruikelijke benaderingswaarden.  Wij behouden ons het recht voor tot technisch vereiste of voor de vormgeving dringend noodzakelijke constructie- en materiaalafwijkingen, voor zover deze wijzigingen onder inachtneming van de toepassing van de goederen redelijk zijn.
 • 3.2 - Wij behouden ons het recht tot 10% over- of onderlevering voor.
 • 3.3 - Fabrieks- en afnameprotocollen worden alleen op aanvraag en tegen betaling ter beschikking gesteld.
4. Voorbehoud op terugtreding
 • 4.1 - Wij behouden ons het recht voor om van de overeenkomst terug te treden, wanneer de uitvoering op technische problemen stoot, die onoverkomelijk zijn of waarvan de overwinning in vergelijking tot de waarde van de te leveren goederen een onevenredig hoge inspanning zou eisen, of wanneer ons omstandigheden bekend worden, die de kredietwaardigheid van de besteller doen laten betwijfelen.
 • 4.2 - Wij behouden ons eveneens het recht tot terugtreding voor bij overmacht. Onder overmacht vallen tevens staking, buitensluiting en vergelijkbare omstandigheden.
5. Prijzen
 • 5.1 - Onze prijzen gelden voor levering vanaf de fabriek excl. btw, verpakking, invoer, eventuele bijkomende invoerkosten en verzekering.
 • 5.2 - Naberekeningen zijn mogelijk wanneer de legeringstoeslagen na contractovereenkomst en vóór levering worden gewijzigd.
6. Leveringstermijn
 • 6.1 - Leveringstermijnen gelden alleen als bij benadering overeengekomen.  Bij vertraging van de levering door omstandigheden die buiten onze persoonlijke invloed liggen, met name door overmacht, overheidsingrepen, maatregelen bij arbeidsconflicten, problemen bij de materiaaltoevoer, productiestoringen, speciale wensen van de besteller en dergelijke, wordt de levering verlengd met de duur van de belemmering. Dit geldt ook voor vertragingen, die daardoor optreden, dat wij zonder eigen schuld zelf niet naar overeenkomst of niet op tijd worden bevoorraad. Een belemmering, die langer dan zes weken aanhoudt en waarvan het einde niet is te voorzien, geeft zowel de besteller als ons het recht om het contract te ontbinden, voor zover deze door de belemmering niet door ons kan worden nagekomen.
 • 6.2 - Voor het overschrijden van de leveringstermijn of niet-nakoming van de levering kan de besteller geen schadevergoeding van ons eisen, tenzij de termijnoverschrijding opzettelijk of door grove nalatigheid van onze directie of één van onze medewerkers is ontstaan.
7. Garantie
 • 7.1 - Wij staan er niet voor garant, dat de bestelde goederen geschikt zijn voor de door de besteller beoogde toepassing of dat ze kunnen worden gebruikt of bewerkt onder de bij de besteller of zijn afnemer bestaande voorwaarden.  De besteller draagt de verplichting om dit vóór gebruik of verwerking te testen. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten, ontstaan uit door de besteller geleverde documentatie (tekeningen, monsters en dergelijke).
 • 7.2 - Eventuele reclamaties dienen schriftelijk te worden ingediend.  Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geeft de besteller niet het recht om de gehele levering te reclameren. Indien een schriftelijk ingediende reclamatie gegrond is, leveren wij nieuwe goederen. Op ons verzoek moet de besteller de gereclameerde goederen op onze kosten terugzenden. In dit geval worden de nieuwe goederen pas geleverd, wanneer wij de retourzending hebben ontvangen. In plaats van levering van nieuwe goederen kunnen wij ook kiezen voor herstel van het gebrek, aanpassing van het contract ten aanzien van de gebreken of mindering van de koopprijs. De besteller kan voor de uitoefening van ons keuzerecht schriftelijk een termijn van tien dagen vaststellen, die op zijn vroegst kan beginnen bij het ontvangst van de retourzending van de levering met gebreken. Wanneer wij ons keuzerecht niet binnen de gestelde termijn uitoefenen, gaat het recht over naar de besteller.
 • 7.3 - De besteller heeft alleen recht op schadevergoeding bij opzet of grove nalatigheid van een medewerker of een ingehuurde kracht. De schadevergoeding is ook in deze gevallen begrensd tot de contracttypische en voorzienbare schade. Voor schade door de geleverde goederen aan rechtsgoederen van de besteller zijn wij niet aansprakelijk. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid, die berust op een opzettelijke plichtschending van ons, één van onze vertegenwoordigers of ingehuurde uitvoerders.
 • 7.4 - De verjaringstermijn voor claims en rechten door eventuele gebreken ongeacht uit welke rechtsgrond - bedraagt 1 jaar. Dit geldt niet in de gevallen van § 438 Par. 1 Nr. 1 BGB, § 438 Par. 1 Nr. 2 BGB, § 479 Par.1 BGB of § 634a Par. 1 Nr. 2 BGB. Deze bovengenoemde uitzonderingen hebben een verjaringstermijn van 3 jaar. De bovengenoemde verjaringstermijnen gelden niet bij opzettelijke schending. Ze zijn eveneens niet van toepassing bij bedrieglijk verzwijgen van een gebrek. De verjaringstermijnen gelden ook niet in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of vrijheid, bij claims conform de productgarantiewet en bij opzettelijke plichtschending of bij niet-nakoming van wezenlijke contractverplichtingen.
8. Aansprakelijkheid voor productgevaren en fouten bij contractonderhandelingen
 • 8.1 - Wanneer een schade ontstaat uit een door de geleverde goederen veroorzaakt gevaar, kan dit gevaar zijn voortgekomen uit een gebrek aan de goederen of verbonden zijn met de contractuele toestand, of ontstaat een schade daardoor, dat niet of niet voldoende voor dit gevaar is gewaarschuwd, kan de beschadigde geen schadevergoeding van ons eisen, tenzij onze directie of één van onze medewerkers de schade opzettelijk of door grove nalatigheid heeft veroorzaakt.  De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid, die op een opzettelijke plichtschending van ons, één van onze vertegenwoordigers of ingehuurde uitvoerders berust.
 • 8.2 - Voor de gevolgen van fouten die bij de contractonderhandeling zijn gemaakt, met name voor de gevolgen van het verstrekken van onvoldoende of onjuiste informatie aan de besteller, zijn wij alleen aansprakelijk, wanneer deze gevolgen opzettelijk of door grove nalatigheid van onze directie of één van onze medewerkers zijn veroorzaakt.
9. Facturen - betaling
 • 9.1 - Zodra de bestelde goederen verzend- of afhaalklaar zijn, wordt de rekening geschreven. Vertragingen in het verzenden of afhalen van de goederen die buiten onze verantwoording vallen, verschuiven niet de betalingstermijn van de factuur.
 • 9.2 - Onze facturen dienen onmiddellijk bij ontvangst en zonder aftrek, in euro's (€) te worden voldaan.
 • 9.3 - Behoudens een maning blijft de besteller uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur in gebreke. Na het verstrijken van de gestelde termijn door maning of de voorgeschreven 30-daagse betalingstermijn, berekenen wij rente in hoogte van 8 procent boven de basisrentevoet. Wij behouden ons het recht voor een hogere rente bij te late betaling in rekening te brengen.
 • 9.4 - Wanneer na contractovereenkomst omstandigheden bekend worden, die de kredietwaardigheid van de besteller doen laten betwijfelen, kunnen wij naar eigen keuze vooruitbetaling of garantiestelling verlangen. Dit geldt ook, wanneer de besteller aan een aan ons voorliggende betalingsplicht niet voldoet. Wanneer één van deze gevallen zich voordoet, worden al onze eisen aan de besteller, ook gebaseerd op andere contracten, onmiddellijk opeisbaar.
 • 9.5 - Wanneer wij checks of geldwissels in ontvangst nemen, geschiedt dit uitsluitend als betaling en niet bij wijze van schulddelging.
 • 9.6 - De besteller heeft niet het recht om onze betalingseisen te verrekenen of  recht van terughouding op uitstaande bedragen uit te oefenen.  Dit geldt niet voor de schuldverrekening met onbestreden of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen en voor de uitoefening van een recht van terughouding tot het voldoen van zulke vorderingen.
10. Eigendomsvoorbehoud
 • 10.1 - De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige aflossing van al onze vorderingen uit de zakelijke overeenkomst met de besteller, ook wanneer deze binnen een lopende rekening door ons is ontvangen.
 • 10.2 - Bij verbinding en/of vermenging van de door ons geleverde goederen is eigendomsverwerving van de besteller uitgesloten. De be- of verwerking geschiedt op een wijze, die ons als fabrikant kenbaar maakt. Bij de verwerking met goederen van derden, die eveneens onder een tot de verwerking strekkend eigendomsvoorbehoud vallen, komt ons het mede-eigendom toe, evenredig aan het nieuwe product in de verhouding van de rekeningwaarde van onze goederen tot de rekeningwaarde die de andere goederen op het tijdstip van de verwerking hebben.  Het eigendom dat uitstaat uit een be- of verwerking of vermenging is wettelijk te behandelen als de oorspronkelijke goederen.
 • 10.3 - Alle vorderingen van de besteller uit wederverkoop van goederen, waaraan wij eigendom of mede-eigendom hebben, gaan met het afsluiten van de overeenkomst op ons over tot de hoogte van de rekeningwaarde, ongeacht of de goederen zonder of na een be- of verwerking, verbinding en vermenging en of ze aan één of meerdere afnemers worden verkocht.  
 • 10.4 - Op ons verzoek dient de besteller de afdracht aan de schuldenaren van de afgedragen vorderingen te tonen, de door hun verschuldigde bedragen bekend te maken aan de schuldenaren en ons de documentatie te overhandigen, die wij nodig hebben voor het claimen van de afgedragen vorderingen.
 • 10.5 - De besteller mag goederen van ons eigendom of mede-eigendom alleen in het kader van het gebruikelijke handelsverkeer verkopen, be- of verwerken of verbinden met goederen van derden.
 • 10.6 - Wanneer de besteller de verplichting uit de goederen onder voorbehoud niet of slechts gedeeltelijk nakomt of ons omstandigheden bekend worden, die onze rechten in gevaren lijken te brengen, kunnen wij de door ons geleverde goederen terugeisen, zonder eerst de ontbinding van het koopcontract naar § 440 BGB te verklaren of een betalingstermijn naar § 323 BGB te stellen. Het voortbestaan van het koopcontract en de verplichtingen van de besteller blijven door dit verzoek en de teruggave van de goederen onverminderd van kracht.
 • 10.7 - Het eigendomsvoorbehoud is zodanig ontbindend, dat het eigendom na volledige betaling van alle uit de overeenkomst voortkomende vorderingen direct op de besteller overgaat en dat de afgetreden vorderingen hem ten deel vallen. Wij zijn verplicht om op verzoek van de besteller de ons naar bovengenoemde bepalingen toekomende zekerheden (goederen en vorderingen) in zoverre naar keuze vrij te geven, als de waarde de gezekerde vorderingen met meer dan 20% overschrijdt.
11. Plaats van handeling - bevoegde rechtbank - recht van toepassing
 • 11.1 - Plaats van handeling voor de levering is de betreffende plaats van verzending van de goederen, voor de betaling Wuppertal. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen over en voortkomende uit het contract, tevens voor wissel- en checkprocessen, is uitsluitend Wuppertal. Wij behouden ons echter het recht voor, de besteller aan te klagen bij een andere, voor hem geldende rechtbank.
12. Ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen
 • 12.1 - Indien afzonderlijke bepalingen van deze handelsvoorwaarden, ongeacht om welke reden, ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht.

WASI GmbH, Stand 2015-01-01