Generelle forretningsbetingelser

1. Udelukkende gyldighed og anerkendelse af vore forretningsbetingelser
 • 1.1 - Vore forretningsbetingelser danner grundlaget for alle vore tilbud, og vi modtager bestillinger udelukkende på grundlag af disse betingelser. Vi afviser gyldigheden af alle slags forretningsbetingelser af vore kontraktpartnere.
 • 1.2 - Med ordreafgivelsen eller med aftagelsen af leveringer anerkender ordregiveren ikke kun gyldigheden af vore forretningsbetingelser for denne handel, men også for alle fremtidige handeler.
2. Tilbud - biaftaler - kontraktens indhold
 • 2.1 - Vore tilbud er uden forbindende i den betydning, at en aftale først kommer i stand, når vi accepterer en bestilling.
 • 2.2 - Biaftaler til vore tilbud og ordrebekræftelser kræver vores skriftlige bekræftelse for at være gældende.
 • 2.3 -  Ved aftaleindgåelse med løbende udlevering aftales successiv levering og tilsvarende typeinddeling af omtrentlig ens månedsmængder. Ordregiveren er forpligtet til at aftage de aftale mængder til de aftalte priser. Specialproduktioner med afvigende mængde på op til +/- 10% af den samlede mængde accepteres af ordregiveren for så vidt at ordregiverens interesser ikke går forud for dette. De enkelte leveringer faktureres til ordregiveren efter den pågældende udlevering. Ved forsinket levering i forhold til den aftalte dato er ordregiveren forpligtet til at betale den pågældende andel af lager- og finansieringsudgifterne indtil komplet levering til WASI. Lager- og finansieringsudgifterne beregnes på følgende måde: 25 € pr. måned pr. optaget plads.
  WASI giver ordregiveren betalingshenstand til den pågældende levering af de enkelte dele af den successive levering.
 • 2.4 - Vi er berettigede til at behandle alle de ordregiveren vedrørende ved lov beskyttede data inden for rammerne af de gældende lovforskrifter.
3. Varebeskaffenhed
 • 3.1 - Afbildninger, tegninger, mål og vægte, som er indeholdt i kataloger, prislister og andre tryksager, repræsenterer de i branchen gængse tilnærmelsesværdier. Vi forbehoIder os de i teknisk henseende nødvendige eller til formgivningen meget vigtige konstruktions- og materialeafvigelser, forsåvidt det med rimelighed kan forlanges af ordregiveren at acceptere sådanne ændringer under hensyntagen til anvendelsesformålet.
 • 3.2 - Vi forbeholder os 10 % mere- eller mindrelevering.
 • 3.3 - Fabriks- og godkendelsescertifikater stilles til rådighed kun efter ønske og mod beregning.
4. Forbehold til hævelse af aftale
 • 4.1 - Vi har ret til at hæve aftalen, når dennes opfyldelse støder på tekniske vanskeligheder, som er uovervindelige eller hvis overvindelse kræver uforholdsmæssigt store omkostninger i forhold til værdien af de genstande, som skal leveres, eller hvis vi opnår kendskab til forhold, som foranlediger tvivl om ordregiverens soliditet.
 • 4.2 - Ligeledes berettiger force majeure-hændelser os til at hæve aftalen. Hændelser som strejke, lock-out og lignende omstændigheder falder i samme kategori som force majeure.
5. Priser
 • 5.1 - Vore priser gælder for levering fra fabrikken uden moms, emballage, told, eventuelle ekstra importafgifter og forsikring.
 • 5.2 - Vi forbeholder os efterfaktureringer for det tilfælde, at legeringstillæggene ændrer sig efter indgåelse af aftale og før levering.
6. Leveringsfrist
 • 6.1 - Leveringsfrister gælder kun som tilnærmelsesvist aftalt. Forsinkes leveringen på grund af omstændigheder, som ligger uden for vort personlige indflydelsesområde, især på grund af force majeure, indgreb fra myndighedernes side, arbejdskampaktiviteter, vanskeligheder ved fremskaffelse af materiale, produktionsforstyrrelser, særlige ønsker fra ordregiverens side eller lignende, så forlænges leveringsfristen med den tid, hindringen foreligger. Dette gælder også for forsinkelser, som indtræder ved, at vi uden egen skyld selv modtager en forkert eller forsinket levering. En hindring, som overskrider en varighed på seks uger og hvis ende ikke kan afses, berettiger ordregiveren og os til at hæve aftalen, forsåvidt den ifølge en hindring ikke kan opfyldes af os.
 • 6.2 - Ud fra overskridelsen af en leveringsfrist eller ud fra leveringsrestance kan ordregiveren ikke aflede nogen form for skadeserstatningskrav over for os, hvis ikke misligholdelsen af fristen skyldes forsæt eller grov uagtsomhed gennem vores direktion eller en af vore medarbejdere.
7. Mangelansvar
 • 7.1 - Vi overtager i intet tilfælde ansvaret for, at en bestilt vare egner sig til det af ordregiveren tiltænkte anvendelsesformål eller at den kan anvendes eller forarbejdes under de hos ordregiveren eller hans kunde givne vilkår. Det er snarere ordregiverens ansvar at kontrollere dette inden brugen eller forarbejdningen. Vi er ikke ansvarlige for fejl, som opstår på grund af de af ordregiveren indleverede dokumenter (tegninger, prøveeksemplarer og lignende).
 • 7.2 - Eventuelle reklamationer skal ske på skrift. Mangler på en del af den leverede vare berettiger ikke ordregiveren til at reklamere hele leveringen. Forsåvidt en korrekt fremført reklamation er begrundet, leverer vi fejlfri erstatningsvare. Efter vort forlangende skal ordregiveren returnere den reklamerede vare for vores regning. I så fald gælder kravet om erstatningslevering først, når returforsendelsen er blevet modtaget af os. I stedet for levering af erstatningsvare kan vi også vælge at afhjælpe varens mangler, at hæve købsaftalen med hensyn til den mangelfulde vare eller at give afslag i købesummen. Til udøvelse af denne valgret kan ordregiveren skriftligt sætte os en frist på ti dage, der tidligst begynder på det tidspunkt, hvor den mangelfulde vare indtræffer hos os. Udøver vi ikke vores valgret inden for denne frist, går den over til ordregiveren.
 • 7.3 - For en eventuel skadeserstatning hæfter vi kun i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed af en medarbejder eller en medhjælper. Skadeserstatningen er også i disse tilfælde begrænset til de kontrakttypiske og forudselige skader. For skader på ordregiverens retsgoder gennem den leverede genstand hæfter vi ikke. Undtaget fra det foroven nævnte er ansvaret for skader på liv, krop og helbred, som enten skyldes en uagtsom pligtforsømmelse fra vores side eller en uagtsom pligtforsømmelse gennem en af vore repræsentanter eller medhjælpere.
 • 7.4 - Forældelsesfristen for krav og rettigheder på grund af eventuelle mangler - uafhængigt af retsgrunden - er på 1 år. Dette gælder ikke i tilfældene af tysk borgerlig lov § 438 stk. 1 nr. 1 BGB, § 438 stk. 1 nr. 2 BGB, § 479 stk.1 BGB eller § 634a stk. 1 nr. 2 BGB. Die i ovenstående sætning nævnte frister er underkastet en forældelsesfrist på 3 år. De førnævnte forældelsesfrister gælder ikke i tilfælde af forsætlighed. De gælder ligeledes ikke ved svigagtig fortielse af en mangel. Forældelsesfristerne gælder heller ikke i tilfælde af skader på krop, liv eller helbred eller frihed, ved krav i henhold til produktansvarsloven og ved en groft uagtsom pligtforsømmelse eller ved misligholdelse af væsentlige kontraktforpligtelser.
8. Ansvar for produktfarer og for fejl under kontraktforhandlinger
 • 8.1 - Opstår en skade på grund af en fare, der hænger sammen med den leverede vare eller som skyldes en mangel på varen eller som står i forbindelse med varens kontraktmæssige tilstand, eller opstår der en skade derved, at der ikke eller ikke i tilstrækkeligt omfang er blevet advaret imod denne fare, så kan den skadelidte ikke gøre et eventuelt herigennem for ham opstået skadeserstatningskrav gældende over for os, medmindre vores direktion eller en af vore medarbejdere har forårsaget denne skade forsætligt eller på grund af grov uagtsomhed. Undtaget fra det foroven nævnte er ansvaret for skader på liv, krop og helbred, som skyldes en uagtsom pligtforsømmelse enten fra vores side eller gennem en af vore repræsentanter eller medhjælpere.
 • 8.2 - For følgerne af fejl, som sker under kontraktforhandlingerne, især for følgerne af en utilstrækkelig eller urigtig rådgivning af ordregiveren, hæfter vi kun, når disse følger beror på forsæt eller grov uagtsomhed af vores direktion eller en af vore medarbejdere.
9. Faktura - betaling
 • 9.1 - Vi udsteder en faktura, så snart den bestilte vare er klar til forsendelse eller afhentning. Forsinkelser ved forsendelse eller afhentning af varen, som vi ikke er ansvarlige for, udskyder ikke fakturaens forfaldsdato.
 • 9.2 - Vore fakturaer forfalder til betaling netto kontant uden fradrag straks fra fakturadato, og betaling skal ske i Euro (€).
 • 9.3 - Under forbehold af et påkrav er ordregiveren i mora senest 30 dage efter modtagelse af en faktura. Fra det tidspunkt, hvor køberen er kommet i mora, enten ved påkrav eller gennem 30-dages fristen, beregner vi renter på 8 procentpoint over basisrentesatsen; vi forbeholder os retten til at gøre en højere moraskade gældende.
 • 9.4 - Opnås der efter kontraktens indgåelse kendskab til forhold, som giver anledning til tvivl om ordregiverens soliditet, kan vi efter vort eget valg kræve forudbetaling eller sikkerhedsydelser. Det samme gælder, når ordregiveren ikke efterkommer en over for os bestående betalingspligt på dennes forfaldsdato. Indtræder et af disse tilfælde, forfalder samtidigt alle vore krav over for ordregiveren, også fra andre forretningsaktiviteter, omgående til betaling.
 • 9.5 - Forsåvidt vi tager imod checks eller veksler, sker dette altid kun for betalingens skyld, men ikke som dækning.
 • 9.6 - Ordregiveren er ikke berettiget at foretage modregninger over for vore betalingskrav eller at udøve en tilbageholdsret ved forfaldne beløb. Dette gælder ikke for modregningen med uomtvistede eller retskraftigt fastsatte krav og for udøvelsen af en tilbageholdsret indtil opfyldelsen af sådanne krav.
10. Ejendomsforbehold
 • 10.1 - Den af os leverede vare bliver indtil fuld indfrielse af vore samtlige krav ud fra forretningsforbindelsen med ordregiveren, også forsåvidt den skulle være blevet bestanddel af en aktuel faktura, vor ejendom.
 • 10.2 - Ved forbindelse og/eller blanding af den af os leverede vare er enhver erhvervelse af ejendomsretten for ordregiveren udelukket. Be- eller forarbejdelsen sker for os på en sådan måde, at vi skal anses som producent. Ved forarbejdelse af varer med anden oprindelse, som ligeledes står under et ejendomsforbehold, der er udvidet til forarbejdelsen, erhverver vi en medejendomsret i den nye sag i det forhold, som vor vares fakturaværdi udgør over for værdien af de andre varer på forarbejdelsestidspunktet.  Den på grund af en be- eller forarbejdning, forbindelse eller blanding for os opstående ejendom skal i retlig henseende behandles som den oprindelige vare.
 • 10.3 - Alle ordregiverens krav ud fra et videresalg af den vare, hvor vi har en ejendoms- eller en medejendomsret, går op til fakturaværdiens omfang allerede med indgåelse af købekontrakten over til os. Herved er det lige meget, om varen sælges uden eller efter en be- eller forarbejdning, forbindelse eller blanding, eller om den sælges til en eller flere aftagere.
 • 10.4 - Efter vort forlangende skal ordregiveren meddele de overdragne krav til de aftrådte kravs debitorer, han skal også oplyse om debitorerne og de af disse skyldige beløb, og han skal udlevere de dokumenter til os, som vi skal bruge til at gøre de overdragne fordringer gældende.
 • 10.5 - Vare, som er i vores ejendom eller medejendom, må af ordregiveren kun sælges, be- eller forarbejdes eller forbindes med varer af anden oprindelse inden for rammerne af den regelmæssige forretningsgang.
 • 10.6 - Kommer ordregiveren helt eller delvist i mora med opfyldelsen af en forpligtelse, som er sikret gennem ejendomsforbeholdet, eller opnår vi kendskab til forhold, der indikerer, at vore rettigheder er truede, kan vi kræve udleveringen af de af os leverede varer, uden at vi forinden skal erklære hævelse af købekontrakten i henhold til § 440 BGB (tysk borgerlig lov) og uden at vi skal sætte en frist til opfyldelse af betalingsforpligtelsen i henhold til § 323 BGB. Købekontraktens eksistens og ordregiverens forpligtelser forbliver uberørte af sådanne krav og af varens udlevering.
 • 10.7 - Ejendomsforbeholdet er opløsende betinget på den måde, at ejendomsretten i forbeholdsvaren uden videre går over til ordregiveren og at alle overdragne fordringer tilfalder ham, så snart den fulde betaling af alle vore samtlige krav ud fra forretningsforbindelsen er sket. Vi forpligter os til på ordregiverens forlangende at frigive de os ifølge ovenstående regler tilkommende sikkerheder (varer og fordringer) efter vort valg i det omfang, som disses værdi ligger mere end 20% over de krav, som skal sikres.
11. Opfyldelsessted - værneting - anvendelig ret
 • 11.1 - Opfyldelsessted for leveringen er det pågældende sted for varens forsendelse, for betalingen er det Wuppertal. Eneste værneting for alle tvistigheder om og ud fra kontrakten, også for veksel- og checkretssager, er Wuppertal. Vi har dog ret til at stævne ordregiveren ved et andet for ham kompetent værneting.
12. Enkelte bestemmelsers ugyldighed
 • 12.1 - Skulle enkelte betemmelser i disse forretningsbetingelser, lige meget af hvilken grund, være eller blive ugyldige, så berøres de andre bestemmelsers gyldighed ikke heraf.

WASI GmbH, udgave fra den 01.01.2015